Joji Regi

@joji_regi1

Products Made

Made With

10

1

Abhash Kumar

@abhash_kumar2

VP-Marketing at Springworks

Made together

Trivia for Slack

1

Avinash Ramesha

@avinash_ramesha

Tech lead @ Springworks

Made together

Trivia for Slack

1

Dinesh Senapati

@deesenapati

Product Designer

Made together

Trivia for Slack

1

Kaivalya Choudhary

@kayvee_25

Software Developer

Made together

Trivia for Slack

1

Karan Ahuja

@karan_ahuja1

Engineering Enthusiast

Made together

Trivia for Slack

1

Kartik Mandaville

@kar2905

Founder - SpringRole

Made together

Trivia for Slack

1

Megha Bansal

@megha_bansal2

Made together

Trivia for Slack

1

Shivhari Shankar

@shivharishankar

Product Manager, SpringRole

Made together

Trivia for Slack

1

Shubham Kumar

@kshubham506

Made together

Trivia for Slack

1

Ved Sarkar

@vedsarkar

Graphic Designer

Made together

Trivia for Slack