Valeria Kryshchuk

@valeria_kr

Skylum Software

Products Made

Made With

9

3

Dmitry Novikov

@dmitry_novikov

Designer, MacPaw Inc.

Made together

Photolemur 2.0 Photolemur 2.2 Spectre Photolemur 3.0

3

Nazar Begen

@nazarpanchyshyn

Head of Crello

Made together

Photolemur 2.0 Photolemur 2.2 Spectre Photolemur 3.0

2

Alice Averina

@alice_averina

CMO at AirMagic, Skylum

Made together

AirMagic Photolemur 3.0

1

Liliia Onkhonova

@liliia_on

Photography lover

Made together

AirMagic

1

Paul Muzok

@paulm

Made together

AirMagic

1

Synelnyk

@isnlnk

Made together

Photolemur 2.2 Spectre

1

Victor Grudakov

@victor_grudakov

Made together

Photolemur 2.0